prišokti

prišokti
prišókti intr. K 1. SD307, Q658, R, 280, Sut, I, N, M, LL198, Rtr, Š, NdŽ, šuoliu priartėti, staiga šokti prie ko nors: Tuoj [prie kvailio] prišoko varlė ir paprašė duonos LTR(Rk). Paukštelis prišóko prie anties ir sugiedojo Db. Jeigu katė aukštai prišoka prie mėsos, tai reikia jai nukirsti galas uodegos, ir ji nebegalės aukštai iššokti LTR(Šd). 2. NdŽ, 1, Lp daugeliui sušokti kur nors: Prišóko varlių ta duobė Srd. Seniau mūsų šulnio ritinis buvo sulig žeme, ir an šulnį prišókdavo daug varlių Skrb.prk. įsiveržti, įeiti: Ka nori kepti, i prišóka (prieina) dūmų troba (garinis netraukia) Krš. 3. refl. staigiai, greitai pakilti gulėjus, sėdėjus ir pan.: Susnūdau i vė[l] prisišókau Klt. 4. PK160, N, M, NdŽ, 1, Lkž, Ggr, Dg greitai prieiti, pribėgti, pripulti: Kaip pradėjo vaikas klykti, bematant prišóko ir vienas, ir kitas Vvr. Purtinos obūlių prišókusi Krš. Anas, prišókęs man kaklan, pridaužė prieg mirčiai Grv. Prišóko tik prie tos telyčios, su karkliniu čiokšt čiokšt! Jrb. Prišóko [telyčia] i man su ragais nugaron davė Klt. Lietuviai nebsuskubėjo par upę lig laiku su nauja rinda prišokti ir savo vyčius pastiprinti S.Dauk. Prišóko ir rankas užmetė ant Jėzaus DP154. ^ Prišoko kai šuva in karštą bulbą LTR(Švnč).
prišokamaĩ adv. NdŽ. prišoktinaĩ adv. NdŽ.skubiai į ką kreiptis, prieiti, prisiprašyti: Prišók ir tu prie jo, bene gausi šieno J.
5. Slnt, Ll, Antz, Sdk trumpam atitrūkus arba priešokiais imtis ko, pripulti: Reiks pri vežimo [per darbymetį] prišókti, pri daržo Užv. Gal tamstos prišóksit kokią valandą padėt Srv. Jai vaikai padeda, i vyras kada prišókęs padeda Vdk. Sūnus atvažiavo su vaikais, bene apsišienausma daba prišókant Krkl. Kai kada prišóksiu ir jum padarysiu vežėčias Trgn. Darbymetyj padėti dirbti prišoksiu LzP. Prišókai prie dainos, i gerai išėjo Šmk. Vos teprišókau, sugriebęs palaidesnę valandėlę, atarašo (atsakymo) duotų AphVI154(A.Baran). Žemę dirbti reik suvokti i norėti, taip prišókę tik terliūzijas Krš. | Jau pri to [vaiko] niekas nė[ra] prišókęs (vaikas panašus į tėvą) End.
prišoktinaĩ adv. NdŽ; Ser. | refl.: Ką čia padirbsi prišókdamos Štk. Prisišókdams dirbo K.
6. DūnŽ prisimesti (apie ligą): Padrungnina [gyvuliams] [v]andinį, ka plaučių uždegimas neprišõktų Krš. Smarkiasis kruopas prišóko, mirė Rdn. Vėžys prišókęs, opieraciją darę Krš. Velėnas metė, paršalo – ir prišoko karščiai Šts. | prk.: Kitam prišoka toks partaras: sakant, teip sakant Šts.daug atsirasti, iškilti: Prišóko pūslių visa ranka Rod. 7. Slm, Svn prk. gauti, turėti pajamų, pelno: Kad rublelis prišóka, nė[ra] prasčiau Štk. | Aš kožną dieną paliksiu duris atdaras, rasti prišóks (atsiras) pienelis (priet.) Ms. 8. pakankamai rūpintis, privargti: Su vaiku prišókau, kole pragijo Dglš. | refl.: Prisišókau ing valiai [,kol vaikus išauginau] Lp. Kiek aš prislaksčiau, kiek prisišókau! Lp. 9. kurį laiką šokti, šokant linksmintis: Metų dvidešim prišókau, o mylėt da nemoku (d.) Trgn. 10. refl. M, Amb, LL98,100, Rtr, NdŽ, Pnm, Krs, Lp pakankamai, daug šokti, šokant prisilinksminti: Aš šiandie prisišókau, kiek norėjau Mrj. Rytojaus dieną jie dar prisišoks ir prisidainuos ligi valiai V.Myk-Put. \ šokti; antšokti; apšokti; atšokti; dašokti; įšokti; iššokti; nušokti; pašokti; padšokti; paršokti; peršokti; piešokti; prašokti; prišokti; sušokti; užšokti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • prišokti — prišókti vksm. Išgir̃dusi gãtvėje ri̇̀ksmą, ji prišóko prie lángo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prišoktinis — prišoktìnis, ė adj. (2) priešokiais dirbamas: Prišoktinis darbas sp. | Tie jos vaikai visi prišoktiniai (juok. mergautiniai) Snt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piešokti — (dial.) 1. žr. prišokti 4: Pyšoko vaikinai py jo, padėjo atsikelti Vn. 2. žr. prišokti 5: Ana i liuobėjo pyšokti: sumazgoti rykus, aslą pašluoti Dov. 3. žr. prišokti 6: Visos kūno bėdos pyšoksta biednam žmoguo Dov …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dašokti — ×dašokti (hibr.) tr. I, Rtr, KŽ; SD43, LTR(Slk) prišokti iki kurios vietos: ^ Nešiotas vilkas – keturių vaikų tėvas: per ugnį peršoks, vandenio nedašoks rš. šokti; antšokti; apšokti; atšokti; dašokti; įšokti; iššokti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padšokti — ×padšokti (hibr.) intr. 1. šuoliu prisiartinti, prišokti: O merguta padšoko, rankom inkėlė jį pirkelėn, dav[ė] jam pasėst LzŽ. Anas padšoko, kai davė kūloku veidan Aps. 2. [i]peršokti: Padšoko arklys per tą tvorą ir nuvažiav[o] LzŽ. 3. staiga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišokinėti — NdŽ 1. SD150, I, M, KŽ iter. dem. prišokti 1. 2. intr. DŽ1 pakankamai šokinėti. 3. refl. Š, LL294 iter. dem. prišokti 8 (refl.): Privargsti, prisišokinėji su tais darbais DŽ1. šokinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antšokti — (ž.) KŽ 1. intr., tr. P, I, Pln, Klk, LTR(Skd) užšokti: Antšokau ant to arklio ir išjojau į mišką Als. Mun taip ant galvos kaip šoko tas šuo par torą ir antšoko Tl. Varlė antšoko ant kojos – ir išsigandai Slnt. Kas an to bokšto su arkliu antšoks …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšokti — DŽ 1. tr. Sut, N, Š, LL116, J.Jabl. Ėr apipulti, apsupti iš visų pusių: Tuojaus apšoko mane keturi šunes: vienas vampt vampt lojo, kitas cyp cyp cypė, trečias vau vau kaukė M.Valanč. Kai tik atvažiavo pas ugnį, tuojau žmogžudžiai apšoko juos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšokti — K 1. intr. SD1108, SD216,385, Q652, R, R419, MŽ, Sut, N, M, LL122, L, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Slm, Krtn atlikti šuolį į šoną ar atgal, šokant atsitraukti: Kai nudegiau pirštą, tuoj atšokau in šalį Dg. Ko čia atšokai kaip nuo ugnies? Ktk. Duoda i tam par …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššokti — K 1. intr. SD419, Sut, N, M, LL175,295, Rtr, NdŽ, KŽ, Sln, Vlkv, Pb, Ob, Všv, Kl, Lpl šokant, šuoliu pasišalinti iš kur: Iššok iš vežimo J. Iš paskubos nebe pro duris, pro langą iššokau Š. Jaunikis sprukt pro langą iššoko Gdr. Driūkt pro langą,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”